OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOWA

Bytów, dnia 23 lutego 2017 r.

.

OBWIESZCZENIE

    BURMISTRZA BYTOWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wzgórze Mądrzechowskie” dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Mądrzechowo i Rzepnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39  i 46 pkt 1, a także art. 54 ust. 2 ustawy              z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLV/394/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wzgórze Mądrzechowskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną                   w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 03 marca 2017 r. do 31 marca                   2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie ul. 1 Maja 15 w godz. od 8.00 do 15.00 (w dniach pracy Urzędu) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej pok. nr 301 oraz na stronie internetowej: www.bip.bytow.com.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r.  w świetlicy wiejskiej w Mądrzechowie, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ul. 1-go Maja 15 , 77-100 Bytów,
  • jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres e-mail: urzad@bytow.com.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Bytowa.

 

 

 

 

 

Burmistrz Bytowa

Ryszard Sylka

Czytaj więcej

1% Podatku

W związku z możliwością przekazania 1% podatku dochodowego podpisałem

porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nazaret” im. św. Filipa Neri. Osoby chętne

wesprzeć naszą sprawę przy sporządzaniu zeznań podatkowych proszę o podanie

następujących danych:

Numer KRS: 0000085599

Z dopiskiem

„cel szczegółowy”: PARAFIA MĄDRZECHOWO

Czytaj więcej

Informacje o podatkach

Informuję , że podatek od nieruchomości za 2017 rok pobierany będzie przez Sołtysa w następujących terminach:

I          termin do dnia     15.03.2017   roku
II        termin do dnia     15.05.2017   roku
III      termin do dnia     15.09.2017   roku
IV       termin do dnia     15.11.2017    roku

Czytaj więcej

P I E L G R Y Y M K A 2017 rok

LIZBONA – OBIDOS – FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE  COIMBRA – PORTO   

SANTIAGO DE COMPOSTELLA – MAFRA – SINTRA

 

Pielgrzymka 10 – dniowa

Termin: 10-19.07.2017r.

                

Dzień 1 – Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Transfer na lotnisko.

Wylot do Portugalii. Przylot do LIZBONY. Przejazd do OBIDOS. Zwiedzanie

ruin średniowiecznego miasta z kompleksem murów obronnych.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

Dzień 2–Śniadanie. COIMBRA. Zwiedzanie dawnej stolicy Portugalii; m. in. Katedry,

Nowego klasztoru św. Klary oraz kaplicy SS. Karmelitanek, gdzie przebywała

św. Łucja. Dalej – PORTO. Zwiedzanie katedry, kościoła św. Franciszka,

Mostu Luisa I oraz dzielnicy Ribeira. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

Dzień 3 –Śniadanie. SANTIAGO DE COMPOSTELLA. Uświadczenie i pobyt w

średniowiecznym opactwie św. Jakuba. Spacer po Starówce.

Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

 

Dzień 4 –Śniadanie. FATIMA. Odwiedzenie miejsc Objawień Matki Bożej oraz Bazyliki

Fatimskiej. Udział w różańcu i procesji eucharystycznej. Do dyspozycji będzie

czas wolny na indywidualną modlitwę i refleksję. Obiadokolacja i nocleg

w hotelu.

 

Dzień 5 – Śniadanie. Przejazd do BATALHA. Zwiedzanie klasztoru Santa Maria da

Vitoria. Dalej – ALCOBACA; Klasztor Santa Maria z gotyckimi grobowcami

króla Pedro oraz Ines de Castro. Następnie wyjazd do NAZARE. Wypoczynek

nad oceanem. Powrót do Fatimy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

 

Dzień 6 –Śniadanie. Przejazd do MAFRY. Zwiedzanie Palacio Nacional – barokowego

zespołu klasztornego. Następnie przejazd do SINTRY – letniej rezydencji

królów portugalskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 

 

 

 

Dzień 7 –Śniadanie. Przejazd do LIZBONY. Zwiedzanie miasta: dzielnica Alfama,

katedra, Parca do Comercio, Dolne miasto z Placem Rossio, klasztor

Hieronimitów, pomnik Odkrywców, Wieża Betlejemska.

Dalej – CAPO DA ROCCA.  Wyjazd na Półwysep – najdalej na zachód

wysunięty przylądek w Europie. Zakwaterowanie w hotelu nad OCEANEM

                ATLANTYCKIM. Obiadokolacja i nocleg.

 

Dzień 8 –Śniadanie. Wypoczynek nad OCEANEM ATLANTYCKIM. Obiadokolacja i

nocleg w hotelu.

 

Dzień 9 –Śniadanie. Wypoczynek nad OCEANEM ATLANTYCKIM. Obiadokolacja i

nocleg w hotelu.

 

 

Dzień 10 –Śniadanie. Wypoczynek nad OCEANEM ATLANTYCKIM. Następnie transfer

na lotnisko. Przylot do Polski Zakończenie pielgrzymki.

 

 

Koszt: 4400zł

 

 

ŚWIADCZENIA:

Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2,3-osobowe – 9 noclegów;

Transport: samolot na odcinku Polska – Portugalia – Polska oraz luksusowy autokar na miejscu

(video, WC, barek, klimatyzacja);

Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;

Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;

Wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji.

 

UWAGA! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ostateczny termin będzie potwierdzony do 5.10.2016r.

 

 

 

Biuro Turystyki i Transportu NOVUM TRAVEL. 89-410 Więcbork ul. Gdańska 13.

Tel./faks 052 389-98-90, tel. kom.: 502 688-980. NIP: 558-100-11-78. REGON: 091130128.

www.novumtravel.pl; e-mail: novumtravel@op.pl

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej