z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 i § 19 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), informuję, iż od dnia 22 kwietnia do odwołania, Urząd Miejski w Bytowie zmienia dotychczasową organizację pracy, polegającą na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wymienionych w ww. rozporządzeniu w zakresie:
- rejestracji stanu cywilnego – obsługa bezpośrednia – pokój nr 103;
- ewidencji ludności i dowodów osobistych – obsługa bezpośrednia – pokój nr 107;
- ewidencja działalności gospodarczej – obsługa bezpośrednia – pokój nr 110;
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) – obsługa bezpośrednia – pokój nr 301;
- świadczenia usług komunalnych – obsługa bezpośrednia – pokój nr 2 (budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 17)
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) - obsługa bezpośrednia – pokój nr 2 (budynek administracyjny przy
ul. 1 Maja 17)
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - obsługa bezpośrednia – pokój nr 2. (budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 17)

Bezpośrednia obsługa interesanta w tych przypadkach realizowana będzie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności tj.:
- obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa przez interesanta i urzędnika,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych w osłony ochronne,
- obowiązkowe używanie rękawiczek ochronnych przez interesanta i urzędnika oraz stosowanie środków dezynfekujących.

   Pozostałe sprawy będą załatwiane przez Urząd tylko poprzez kontakt telefoniczny z konkretnym pracownikiem tut. Urzędu lub po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie.
   W dalszym ciągu nieczynna jest kasa Urzędu. Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto gminy Bytów.
   Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.
   Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu:
https://www.bytow.com.pl/Telefony_i_adresy_email,38

Ryszard Sylka
Burmistrz Bytowa