baner NSPLM

INFORMACJA
GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W BYTOWIE
w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zwanym dalej „spisem powszechnym”, zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486).

2. Spis powszechny przeprowadzony będzie w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00.

3. Spisem powszechnym są objęte:

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

4. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

5. Zakres informacji zbieranych w ramach spisu powszechnego:

1) charakterystyka demograficzna;

2) aktywność ekonomiczna;

3) poziom wykształcenia;

4) niepełnosprawność;

5) migracje wewnętrzne i zagraniczne;

6) charakterystyka etniczno-kulturowa;

7) gospodarstwo domowe i rodziny;

8) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Szczegółowy zakres zbieranych informacji określa załącznik nr 1 do ww. ustawy.

6. Realizacją spisu powszechnego kierują kolejno:

1) Generalny Komisarz Spisowy, którym jest Prezes GUS;

2) Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego, którym jest Dyrektor Centralnego Biura Spisowego w GUS;

3) Wojewódzki Komisarz Spisowy, którym jest wojewoda tworzący wojewódzkie biuro spisowe;

4) Gminny Komisarz Spisowy, którym jest burmistrz Bytowa, tworzący gminne biuro spisowe.

7. Metody przekazywania informacji przez osoby objęte spisem powszechnym poprzez:

1) samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://spis.gov.pl

2) udzielenie wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego;

3) udzielenie wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

8. W Urzędzie Miejskim w Bytowie (I piętro - pokój nr 202) utworzone zostało stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samopisu internetowego.

9. Przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego istnieje możliwość weryfikacji tożsamości tego rachmistrza poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl

10. Prezes GUS zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

11. Gminne Biuro Spisowe w Bytowie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. pełni dyżur w godzinach pracy Urzędu oraz po godzinach pracy do godz. 20.00 pod nr telefonu 59 822 89 17.

12. Więcej informacji na temat spisu powszechnego można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem: http://spis.gov.pl

 

Link do BIP Urzędu Miejskiego w Bytowie

Gminny Komisarz Spisowy
Ryszard Sylka