Działając na podstawie art. 16 Statusu Sołectwa Mądrzechowo zwołuję zebranie wiejskie wspólnoty samorządowej wsi Mądrzechowo w dniu 08.09.2017 roku o godz. 19.00 w Mądrzechowie (świetlica) w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Zgodnie ze statusem sołectwa zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. W przypadku braku określonego w pkt.1 kworum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę stałych mieszkańców sołectwa uwapnionych do udziału w zebraniu będących na nim.
Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu.

Sołtys Sołectwa Mądrzechowo
Eugeniusz Wiatrowski