Bytów, dnia 13 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BYTOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i 46 pkt 1, a także art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2018 r. do 22 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie ul. 1 Maja 15 w godz. od 8.00 do 15.00 (w dniach pracy Urzędu) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej pok. nr 301 oraz na stronie internetowej: www.bip.bytow.com.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim, sala konferencyjna nr 101 o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu studium należy wnieść na piśmie na adres Urzędu Miejskiego, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów (druk dostępny na stronie internetowej www.bip.bytow.com.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – studium w opracowaniu) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. 301 oraz składać uwagi. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w ww. terminie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Bytowa.

Burmistrz Bytowa
Ryszard Sylka