Opracowano plan odnowy miejscowości dokument ten ma charakter planowania strategicznego dla sołectwa, powstał w wyniku aktywnego współdziałania mieszkańców, którzy najpełniej określili potrzeby swojej społeczności. Niniejszy plan jest efektem otwartej dyskusji, prowadzonej w formie spotkań i zebrań w trakcie których mieszkańcy sołectwa decydowali o przyszłości i kierunkach rozwoju swojej wsi. Celem dokumentu jest przede wszystkim polepszenie warunków życia społeczno-kulturowego a także rozwój turystyki wiejskiej z wykorzystaniem naturalnych walorów miejscowości oraz stworzeniem stosownej infrastruktury społecznej. Planowane zadania mieszkańcy uznali za realne do osiągnięcia przy zaangażowaniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Bytów. Plan odnowy stanowi również wyzwanie dla mieszkańców do realizacji swoich pomysłów oraz zaangażowania w poprawę warunków życia.

Plan odnowy miejscowości staje się dokumentem strategicznym dla sołectwa, stanowiącym jednocześnie jedno z podstawowych narzędzi, które są niezbędne lokalnej społeczności do ubiegania się o bezzwrotne dotacje ze środków UE na rozwój swojej wsi.

Do najsłabszych stron należy zaliczyć m.in.należy:

  • brak odpowiedniej infrastruktury ( zły stan dróg wewnętrznych, brak chodników, oświetlenia, tras rowerowych),
  • brak zagospodarowania centrum wsi (ławek, wiat i innych miejsc odpoczynku dla turystówi i mieszkańców),
  • brak zaplecza rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży (brak placu zabaw, niezagospodarowane boisko),
  • słaba promocja miejscowości,

Realizacja poniższych zadań przyczyni się do poprawy estetki wsi i podniesienia standardu życia jej mieszkańców. Będzie bodźcem dla społeczności lokalnej do rozwijania innych form aktywności. Efektywne i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży znacznie zmniejszy zagrożenia na nie czyhające. W konsekwencji przyczyni się również do zwiększenia integracji społeczności.

Głównym celem wszystkich działań ujętych w przedmiotowym zestawieniu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Poniższa tabela przedstawia założenia inwestycyjne w miejscowości Mądrzechowo przewidziane do realizacji w latach 2011-2018:

Lp. Nazwa zadania Kwota końcowa Źródła pozyskania
2011 - 2012 Środki unijne, środki krajowe, budżet Gminy.
1. Budowa placu zabaw tj. zagospodarowanie terenu zielenią, małą architekturą oraz urządzeniami zabawowymi. w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego w miejscowościach: Grzmiąca, Mądrzechowo i Sierzno”.Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w centralnym miejscu wsi Mądrzechowo. Powstanie teren rekreacyjny z placem zabaw, który będzie bezpieczny, funkcjonalny i trwały. Teren rekreacyjny wyposażony będzie w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury i zieleń. Zostaną użyte różnorodne typy i rodzaje urządzeń, które pozwolą na tworzenie nieograniczonej liczby kombinacji. Wybudowane zostanie bardzo urozmaicone i wielokolorowe miejsce zabaw i wypoczynku. 74 000,00
2013 - 2015
2. Budowa boiska sportowego:-wyposażenie boiska w niezbędny sprzęt sportowy,
  • ogrodzenie boiska, wykonanie i montaż ławek,
  • oświetlenie obiektu sportowego,
  • budowa zaplecza sportowego przy boisku.
400 000,00
3. Adaptacja istniejącej hydroforni na świetlicę wiejską. 300 000,00
2015 - 2017
4. Budowa chodnika i oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 1772G. 250 000,00
2018
5. Montaż punktów świetlnych na osiedlu domków jednorodzinnych przy komisie samochodowym. 80 000,00

 

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istota tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia miejscowości poprzez rozwój kultury, sportu i rekreacji.

Realizacja planu ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

W miejscowości Mądrzechowo znajdują się obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Do obszarów tych zaliczyć należy:

  • świetlicę wiejską, gdzie odbywają się spotkania z mieszkańcami,
  • do świetlicy ogrodzony plac, który planuje się zagospodarować zielenią, urządzeniami zabawowymi oraz elementami małej architektury. Na przedmiotowym placu odbywają się festyny z okazji np. Dnia Dziecka, pikników rodzinnych oraz innych imprez integrujących lokalną społeczność. Wybudowanie placu rekreacyjnego wpłynie na poprawę infrastruktury służącej do zaspokajania potrzeb mieszkańców i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Proponowane rozwiązania zachęcą lokalną społeczność do wspólnego, aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego,
  • boisko sportowe, którego budowa jest w trakcie realizacji. Na chwilę obecną teren jest odwodniony oraz wyrównany. Zakończenie prac planuje się w bieżącym roku.

Są to niewątpliwie miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające integracji oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest bardzo istotne dla dopełnienia obrazu przestrzeni publicznej miejscowości, jej estetyki i łatwego dostępu.