Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2017.1295), w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2018.651), od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Burmistrza/Wójta Gminy.

Więcej informacji na stronach Urzędu Miejskiego w Bytowie.